top of page
Daf.png
מבואי התלמוד הוא אתר לשינון, ריענון וחזרה על הש"ס והדף היומי בהמלצות רבנים וראשי ישיבות.  
באתר: 4345 פסוקים    181 גזירות שוות   182 היקשים   229 קל וחומר
2581 מחל
וקות    853 כללים ומושגים   84 תקנות חז"ל   148 גזירות חז"ל
867 אימרות והנהגות   480 אגדות

בתוכנה יש בנוסף לעייל גם מערכת חיפוש מתוחכמת, קישור לדף בש"ס ,ציטוט פסוקים בניקוד מלא, מפתחות ש"ס, אלפי שאלות למבחן עצמי, וסיווג אימרות ומחלוקות לפי תנאים ואמוראים. 
בתוכנה גם סיווג מסכתות הש"ס לפי ספרי התנ"ך ויחידה להכין דבר תורה המבוסס על התורה שבעל פה.

bottom of page