top of page
יְקָרָה הִיא מִפְּנִינִים וְכָל חֲפָצֶיךָ לֹא יִשְׁווּ בָהּ  (משלי ג:טו)

"כי הרבית טובות אלי כי הגדלת חסדך עלי מה אשיב לך והכל שלך לך שמים אף ארץ לך ואנחנו עמך וצאנך וחפצים לעשות רצונך".


 הריני מודה קבל עם ועדה שאיני חכם ואיני צדיק ויודע אני שאיני ראוי לערוך כלי חמדה לזך שוכן מעונה לתורה שהיא אורה חמדת הבורא נעלה.

לא באתי לחדש דבר או לכתוב מאמר אלא לסדר את התורה הקדושה בצורה יפה וברורה שתהא קלה לזכור ופשוטה לאגור לכל מי שרוצה ויכול שכן כתר תורה מונח לכל וכל מי שירצה יבא ויטול ואף לי הקטן שבקטנים יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים.

בלי ברכתם ועידודם של גדולי התורה לא הייתי מוציא מאפילה לאורה את פרי עמלי חשקי וחפצי ותודתי נתונה להם ולכל מי שעזר לבקש מידם את החשוב מכולם תהא משכורתם שלמה וישלם השם פעלם.

 

שמואל זבולוני
עורך "מבואי התלמוד"
הקדמה
לעילוי נשמת אבי מורי
דוד בן שמואל ז"ל
נפטר בז' מר חשון תשל"ט

         ת.נ.צ.ב.ה
לעילוי נשמת חותני
יצחק בן משיח ז"ל
נפטר בכ"ב מנחם אב תשנ"ז

            ת.נ.צ.ב.ה

והריני מכיר תודה:
לכל הרבנים החשובים שברכו והמליצו על עבודתי.
לרב אריה אדלר שליט"א מקריית ספר שהקדיש זמן רב בהדרכה והצעות בתוכנה ובינהם הגה את הרעיון להוסיף את מפתחות הש"ס.
לרב שלום גרינברג שליט"א משנחאי שעודד אותי בפיתוח התוכנה.
לרב יוסף ווקסלר שליט"א מביתר עילית שענה לי על שאלות רבות בסבר פנים יפות.
לרב שלמה קצין שליט"א מירושלים עיה"ק שטרח וקישר אותי עם רבנים חשבים.

לרעייתי ובנותי היקרות הי"ו שעודדו אותי במשך שנים בעריכת "מבואי התלמוד".
לאמי מורתי ולחמותי ה"יו שברכו אותי על עבודתי.

לדודי ודודתי משיח וסוניה זבולוני שתרמו לקידום האתר.

bottom of page