רבי זכאי
רבי חייא רובה )               רבי חייא)
רבי חנינא בן אנטיגנוס
רבי חנינא בן גמליאל 
רבי חנינא סגן הכהנים
חנן בן אבישלום
חנינא בן עקביא
חנינא בנו של רבן גמליאל
 
רבי טרפון
רבי יאשיה
(רבי יהודה בר אלעאי)                  רבי יהודה
רבי יהודה בן בבא
רבי יהודה בן בתירא
רבי יהודה בן גמליאל
רבי יהודה בן יאיר
 
רבי יהודה בן לקיש
בן תימא )             רבי יהודה בן תימא)
רבי יהושע בן חנינא )               רבי יהושע)
בן בתירא )          רבי יהושע  בן בתירא)
רבי יהושע בן קרחה
רבי יוחנן בן ברוקה
רבי יוחנן בן זכאי
רבי יוחנן בן נורי
 
רבי יוחנן הסנדלר
רבי יונתן
יונתן הקיטוני
רבי יוסי בן חלפתא )                     רבי יוסי )
רבי יוסי בן זמרא
רבי יוסי ברבי יהודה
רבי יוסי הגלילי
רבי יעקב בר אחא)          רבי יעקב)

התוכנה בעריכת שמואל זבולוני - גבעת שמואל    
Copyright  ©   2015   Shmuel Zvuloni   Givat Shmuel, Israel
            All rights reserved   כל הזכויות שמורות