אמרות ואגדות
וויקפידיה
אמרות ואגדות
אמרות ואגדות
אמרות ואגדות
מחלוקות
רבי ישמעאל בן אלישע )          רבי ישמעאל)
רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה
בנו של רבי יוסי )     רבי ישמעאל בר' יוסי)
רבי מאיר בעל הנס )                     רבי מאיר)
בנו של רבי יוסי )          רבי מנחם בר יוסי )
רבי מתיא בן חרש
נהוראי
נחום הזקן )      נחום המדי )
 
רבי נחמיה
תקופה
רבי נתן הבבלי )                            רבי נתן)
אמרות ואגדות
מחלוקות
אמרות ואגדות
אמרות ואגדות
סומכוס
רבי סימאי
רבי עקיבא בן יוסף )                    רבי עקיבא)
פלימו
אמרות ואגדות
רבי פפיס
 
אמרות ואגדות
מחלוקות
רבי צדוק
רבי יהודה הנשיא)                        רבי)
שמאי הזקן )                    שמאי)
רבי שמעון בר יוחאי )               רבי שמעון)
רשב"א )     רבי שמעון בן אלעזר)
רשב"ג)    רבן שמעון בן גמליאל)
אמרות ואגדות
רבי שמעון בן יהודה
אמרות ואגדות
רבי שמעון בן מנסיא
 
אמרות ואגדות
בן ננס)              רבי שמעון בן ננס)
רבי שמעון בר יהוצדק
אמרות ואגדות
אמרות ואגדות
אמרות ואגדות
רבי שמעון בר רבי
שמעון התימני
רבי שמעון שזורי