אמרות ואגדות
וויקפידיה
אמרות ואגדות
מחלוקות
מחלוקות
תקופה
מחלוקות
אמרות ואגדות
מחלוקות
אמרות ואגדות
מחלוקות
רבי שילא
רב שימי בר חייא
שמואל
רב שמואל בר יהודה
רב שמואל בר מרתא
רב שמואל בר רב יצחק
רב שמואל בר קטינא
רב שמואל מדיפתי
אמרות ואגדות
 
מחלוקות
רב שמן בר אבא
מחלוקות
רבי שמעון בן פזי
רב ששת
אמרות ואגדות
רב ששת בריה דרב אידי
מחלוקות
תנחום בר חנילאי